Post scriptum – Po parašyto

Ars longa, vita brevis – Menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas

Litterarum radices amarae, fructus dulces – Mokslo šaknys karčios, vaisiai saldūs

Si vis pacem, para bellum – Jei nori taikos, ruoškis karui

Cupido atque ira pessimi consultores – Aistra ir pyktis yra blogiausi patarėjai

Nosce te ipsum! – Pažink pats save!

Finis coronat opus – Pabaiga apvainikuoja darbą

Potius sero quam nunquam – Geriau vėliau negu niekada

Audiatur et altera pars – Tebūnie išklausyta ir antroji pusė

Manus manum lavat – Ranka ranką plauna