Docendo discimus – Mokydami mokomės

Nulla regula sine exeptione – Nėra taisyklės be išimties

Amat victoria curam – Pergalė mėgsta triūsą

Homo non sibi soli natus est – Žmogus yra gimęs ne tik sau vienam

Quod licet Iovi, non licet bovi – Kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama kitiems

Bis dat, qui cito dat – Dvigubai duoda tas, kas greitai duoda

Modus vivendi – Gyvenimo būdas

Terra incognita – Nežinoma žemė

Dulce et decorum est pro patria mori – Malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės

Nunc aut nunquam – Dabar arba niekados