Finis coronat opus – Pabaiga apvainikuoja darbą

Potius sero quam nunquam – Geriau vėliau negu niekada

Audiatur et altera pars – Tebūnie išklausyta ir antroji pusė

Manus manum lavat – Ranka ranką plauna

Sic erat in fatis – Taip buvo likimo lemta

Disce, sed a doctis – Mokykis, bet iš mokytų

Nota bene! – Gerai įsidėmėk!

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Taigi džiaukimės, kol jauni esame

Pro et contra – Už ir prieš

Aut bene, aut nihil – Arba gerai, arba nieko