Bis dat, qui cito dat – Dvigubai duoda tas, kas greitai duoda

Modus vivendi – Gyvenimo būdas

Terra incognita – Nežinoma žemė

Dulce et decorum est pro patria mori – Malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės

Nunc aut nunquam – Dabar arba niekados

Amicum moneas secreto, laudes palam – Draugą bark slapta, girk viešai

Ibi patria, ubi bene – Tėvynė ten, kur gera

Quot capita, tot sententiae – Kiek galvų, tiek nuomonių

Bonum initium est dimidium facti – Gera pradžia – pusė darbo

Natura abhorret vacuum – Gamta nekenčia tuštumos