Nosce te ipsum! – Pažink pats save!

Cupido atque ira pessimi consultores – Aistra ir pyktis yra blogiausi patarėjai

Sic itur ad astra – Toks kelias į garbę

Litterarum radices amarae, fructus dulces – Mokslo šaknys karčios, vaisiai saldūs

Ars longa, vita brevis – Menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas

Post scriptum – Po parašyto

Festina lente – Skubėk lėtai

Non scholae, sed vitae discimus – Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui

Cuivis dolori remedium est patientia – Kantrybė – vaistas nuo visų skausmų

Sic erat in fatis – Taip buvo likimo lemta