Quod licet Iovi, non licet bovi – Kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama kitiems

Homo non sibi soli natus est – Žmogus yra gimęs ne tik sau vienam

Amat victoria curam – Pergalė mėgsta triūsą

Nulla regula sine exeptione – Nėra taisyklės be išimties

Docendo discimus – Mokydami mokomės

Tempus vulnera sanat – Laikas gydo žaizdas

Mens sana in corpore sano – Sveikas protas sveikame kūne

Avaritia – scelerum mater – Gobšybė – nuodėmių motina

Quae nocent, docent – Kas kenkia, tas moko

Historia est magistra vitae – Istorija yra gyvenimo mokytoja