Si vis amari, ama – Jei nori, kad tave mylėtų, pats mylėk

Manus manum lavat – Ranka ranką plauna

Audiatur et altera pars – Tebūnie išklausyta ir antroji pusė

Pro et contra – Už ir prieš

Finis coronat opus – Pabaiga apvainikuoja darbą

Nosce te ipsum! – Pažink pats save!

Cupido atque ira pessimi consultores – Aistra ir pyktis yra blogiausi patarėjai

Sic itur ad astra – Toks kelias į garbę

Litterarum radices amarae, fructus dulces – Mokslo šaknys karčios, vaisiai saldūs

Ars longa, vita brevis – Menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas