Cupido atque ira pessimi consultores – Aistra ir pyktis yra blogiausi patarėjai

Nosce te ipsum! – Pažink pats save!

Finis coronat opus – Pabaiga apvainikuoja darbą

Potius sero quam nunquam – Geriau vėliau negu niekada

Audiatur et altera pars – Tebūnie išklausyta ir antroji pusė

Manus manum lavat – Ranka ranką plauna

Sic erat in fatis – Taip buvo likimo lemta

Disce, sed a doctis – Mokykis, bet iš mokytų

Nota bene! – Gerai įsidėmėk!

Veritatis oratio simplex est – Tiesos kalba paprasta