Avaritia – scelerum mater – Gobšybė – nuodėmių motina

Mens sana in corpore sano – Sveikas protas sveikame kūne

Tempus vulnera sanat – Laikas gydo žaizdas

Docendo discimus – Mokydami mokomės

Nulla regula sine exeptione – Nėra taisyklės be išimties

Amat victoria curam – Pergalė mėgsta triūsą

Homo non sibi soli natus est – Žmogus yra gimęs ne tik sau vienam

Quod licet Iovi, non licet bovi – Kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama kitiems

Bis dat, qui cito dat – Dvigubai duoda tas, kas greitai duoda

Modus vivendi – Gyvenimo būdas